اداره تعاون تمام شهرستانها

با سلام

 با عنایت به آغاز عملیات آماده سازی لطفا درصد پیشرفت فیزیکی زمینهای اختصاص یافته به تعاونیهای مسکن مهر آن شهرستان را 25 هر ماه به دفتر مسکن مهر استان تهران ارسال نماید.

جواد عظیمی کاشانی

مدیر دفتر مسکن مهر تهران