وزیر تعاون درباره‌ آن دسته از افرادی كه قادر به تامین آورده‌ اولیه خود براساس موعد زمانبندی شده در طرح مسكن مهر نباشند گفت: اگر در مسیر اجرای طرح مسكن مهر عده‌ای از متقاضیان نتوانند آورده خود را تامین كنند ضمن محفوظ بودن حق امتیاز آنان، از چرخه دریافت واحدهای مسكونی حذف و افراد بعدی به منظور اخذ و ساخت واحدهای مسكونی در قالب مسكن مهر معرفی شوند.