سوال :

میخواستم بپرسم در صورت انصراف از مسکن مهر چگونه میتوانم مبلغ 10500000 ریال خود را پس بگیرم.

جواب :

باید انصراف خود را از عضویت در تعاونی به هئیت مدیره شرکت ارائه و پس از موافقت هئیت مدیره و کسر قدر السهم هزینه های مربوطه مبلغ خود را طی چک از شرکت اخذ نمائید